ต่อจอ OLED 128x64 ผ่าน I2C กับ ESP8266 ด้วย Arduino IDE ที่ใช้ library Adafruit SSD1306

คราวนี้เราใช้ NodeMCU 12E ใช้ GPIO0, GPIO2  เป็นพอร์ตสำหรับติดต่อ OLED ระบบบัส I2C

ก่อนอื่นต้องไปติดตั้ง Library ผ่านทาง Library Package Manager